Hito kata san nen. Un kata tous les trois ans. Gichin funakoshi.