La liste des katas Shito-Ryu
Katas Shuri-Te
Maître Anko Itosu
Pinan/Heian Shodan  Bassai Dai  Rohai Shodan 
Pinan/Heian Nidan  Bassai Sho  Rohai Nidan 
Pinan/Heian Sandan  Chintei  Rohai Sandan 
Pinan/Heian Yondan  Chinto  Kosokun Dai 
Pinan/Heian Godan  Jiin  Kosokun Sho 
Naifanchin Shodan  Jion  Shiho Kosokun 
Naifanchin Nidan  Jitte  Gojushiho 
Naifanchin Sandan     Wansu 

 

Katas Naha-Te
Maître Kanryo Higaonna
Kururunfa  Sanseru  Seisan 
Saifa  Seienchin  Shisochin 
Sanchin  Seipai  Superimpei 

 

Maître Miyagi Chojun
Gekisai Dai Ichi  Gekisai Dai Ni  Tensho 

 

Katas Tomari-Te
Maître Seisho Aragaki 
Tomari no Bassai  Niseishi  Unshu 
Tomari no Wansu (Empi)  Sochin    

 

Katas de Maître Matsumura Sokon
Matsumura no Anan  Matsumura no Rohai  Matsumura no Wankan 
Matsumura no Bassai  Matsumura no Seisan    

 

Katas de Maître Kenwa Mabuni
Shinsei Dai Ichi  Aoyagi (Seiryu)  Juroku 
Shinsei Dai Ni  Miyojo  Matsukaze 
Shinpa       

 

Katas chinois 
Maître Go Kenki (Wu Xian Hui)
Haffa (Hakucho)  Nipaipo  Papporen 
Hakkaku       

 

Katas de Maître Nakaima Norisato
Annan  Pachu  Paiku 
Heiku       

 

Autres katas
Annanko  Kata d’origine inconnue. Maître Kyan Chotoku (1870-1945) l’aurait ramené de Taïwan. 
Chatan Yara no Kushanku  Kata de Maître Chatan Yara (1668-1756), un des tout premiers Maîtres d’Okinawa-Te. 
Chibana no Kushanku  Kata de Maître Chibana Shosin (élève de Maître Anko Itosu, pratiquant du Shuri-Te). 
Ishimine no Bassai  Kata de Maître Ishimine. 
Oyadomari no Bassai  Version du kata Bassai par Maître Kokan Oyadomari qu’il aurait appris d’un marin chinois appelé "Annan". C’est une version très ancienne de Bassai. Oyadomari no Bassai est fortement influencé par les styles chinois. 
Matsumora no Annan  Version de Maître Kosaku Matsumora (1829-1898) du kata Annan. 
Matsumora no Bassai  Version de Maître Kosaku Matsumora (1829-1898) du kata Bassai. 
Matsumora no Seisan  Version de Maître Kosaku Matsumora (1829-1898) du kata Seisan. 
Tomoyori no Niseishi  Version du kata Niseishi par Maître Takamasa Tomoyori (élève de Maître Kenwa Mabuni). 
 

Le mot "no" qui revient dans beaucoup de noms de katas signifie "selon" ou "d’après". Matsumura no Bassai est donc le kata Bassai selon Maître Matsumura.

 

Listes des katas Shito-RYU

Younmi Novo